Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert

Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs ofert na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Niemodlin w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2015 roku, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1457).

PDFZarządzenie Burmistrza Niemodlina.pdf

PDFOGŁOSZENIE.pdf

DOCFormularz oferty.doc

PDFprzykładowy wzór oferty.pdf

DOCZałącznik Nr 1 - Oświadczenie, w którym kandydat na dziennego opiekuna daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.doc

DOCZałącznik Nr 2 do oferty - Oświadczenie, w którym kandydat na dziennego opiekuna stwierdza, że władza rodzicielska nie została mu odebrana, nie została zawieszona a.doc

DOCZałącznik Nr 3 do oferty - Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego.doc

DOCZałącznik nr 4 - Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.doc

DOCZałącznik Nr 5 do oferty - Oświadczenie o posiadaniu warunków lokalowych zapewniających bezpieczną opiekę nad dziećmi.doc

DOCZałącznik nr 6a 6b 6c - Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata na dziennego opiekuna.doc

DOCZałącznik Nr 7 - Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.doc

Wersja XML