Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niemodlinie

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niemodlinie

1. Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niemodlinie powołana została na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz. 2277 z późn. zm.). Aktualny skład Komisji został określony w zarządzeniu Nr V/334/21 Burmistrza Niemodlina z dnia 20 maja 2021 roku.

2. Skład Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niemodlinie:

1/. Zofia Gwóźdź-Wąchała – Przewodnicząca Komisji

2/. Edyta Kapuścińska – Zastępca Przewodniczącej Komisji

3/. Magdalena Haińska – członek Komisji

4/. Dorota Dutkiewicz – członek Komisji

5/. Agnieszka Morawiec – członek Komisji

6/. Ryszard Mendiuk – członek Komisji

3. Terenem działania M-GKRPA w Niemodlinie jest Gmina Niemodlin.

4. Siedzibą M-GKRPA jest:

Urząd Miejski w Niemodlinie

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

49-100 Niemodlin

5. Zadania M-GKRPA w Niemodlinie określa Regulamin Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niemodlinie stanowiący załącznik do zarządzenia Nr III/48/2011 Burmistrza Niemodlina z dnia 19 kwietnia 2011r.,

1/. Inicjowanie działań w zakresie określonym w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

2/. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (wniosek w załączeniu),

3/. Opiniowanie (w drodze postanowienia) wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

4/. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie.

6. Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmuje interesantów  
    podczas stałych posiedzeń w przedostatni roboczy piątek każdego miesiąca w godz. od 13.30 do
    16.00  w siedzibie Punktu Konsultacyjnego w Niemodlinie, ul. Wojska Polskiego 3 (I piętro, pok.
    nr 105).

DOCwniosek do Komisji.doc

Wersja XML