Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Burmistrza Niemodlina

ZARZĄDZENIE Nr III/132 /11 BURMISTRZA NIEMODLINA z dnia 5 grudnia 2011r.


w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.


Na podstawie art. 127 ust.1 pkt.1 lit. e i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 i ust. 4, art. 11 ust.1 pkt 1 i ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związku z projektem budżetu Gminy Niemodlin na 2012r. zarządza się, co następuje:


§ 1

Wszczyna się postępowanie w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych polegającego na wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu oraz integracji osób niepełnosprawnych”.

§ 2

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania o którym mowa w § 1. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.niemodlin.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie www.niemodlin.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

§ 3

Zarządzenie podlega wykonaniu w trybie prac Burmistrza.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


SOS.524.3.2011
 

Załącznik do zarządzenia Nr III/132/11Burmistrza Niemodlina z dnia 5 grudnia 2011

BURMISTRZ NIEMODLINA


ogłasza otwarty konkurs ofertna realizację zadania na rzecz osób niepełnosprawnych polegającego na wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu oraz integracji osób niepełnosprawnych.


Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących na terenie gminy Niemodlin działalność pożytku publicznego w myśl przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację
w 2012 roku:
Konkurs dotyczy wsparcia realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych polegającego na wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu oraz integracji osób niepełnosprawnych.
Na wsparcie realizacji zadania przeznacza się dotację w kwocie 14 000,00 zł.
2. Zasady przyznawania dotacji:
Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które spełniają następujące warunki:
- prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
- zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Niemodlin.
Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Burmistrz po zapoznaniu się
z opinią Komisji Konkursowej.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od przedstawionej w ofercie.
Od decyzji przyznającej dotację nie przysługuje odwołanie.
3. Termin i warunki realizacji zadania:
Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy nie później niż do 31.12.2012r.
Zadanie powinno być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz zgodnie
z obowiązującymi w danym zakresie przepisami prawa.
Beneficjentami zadania winny być osoby niepełnosprawne przy czym niepełnosprawność musi być potwierdzona orzeczeniem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Przyznane organizacjom dotacje nie mogą być wykorzystane na:
a) remonty budynków lub pomieszczeń stanowiących biuro organizacji,
b) zadania i zakupy inwestycyjne,
c) zakupy nieruchomości,
d) działalność gospodarczą,
e) działalność polityczną organizacji,
f) działalność inną niż objętą konkursem.
Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa.


4. Termin i sposób składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do 28 grudnia 2011r. do godz. 15:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – działania na rzecz osób niepełnosprawnych”
w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Niemodlinie ( parter, pokój nr 5), ul. Bohaterów Powstań Śląskich Nr 37.
Koperta winna być opatrzona pieczęcią firmową oferenta.

Oferty należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25), zgodnie z wzorem.
Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub
ewidencji
- kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną z ramienia oferenta,
- sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2010 rok,
5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni roboczych licząc od terminu określonego do składania ofert. W toku rozpatrywania ofert oferenci mogą być poproszeni o złożenie wyjaśnień co do treści ofert.
Przy dokonywaniu wyboru ofert stosowane będą następujące kryteria:
• celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z ogłoszeniem,
• możliwość realizacji zadania przy uwzględnieniu podanych w ofercie informacji,
• proponowana jakość wykonania zadania,
• kwalifikacje osób przy udziale których będzie realizowane zadanie,
• ocena dotychczasowej realizacji zadań zlecanych przez Gminę w tym rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
• kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
• wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
• wysokość środków finansowych planowanych przez oferenta na realizację zadania,
z uwzględnieniem środków uzyskanych z innych źródeł,
• wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków.
6. Informacja o realizacji zadań tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami poniesionymi w roku 2011 oraz w roku poprzednim.
W roku 2011 udzielono dotacji w wysokości 14 000,00 złotych a w 2010r. organizacji pozarządowej udzielono dotację w wysokości 9 000,00 złotych na wsparcie wykonania zadania dot. działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Burmistrz Niemodlina zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 

Wersja XML