Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Niemodlin, dnia 15 lutego 2011.


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne świadczone na potrzeby gminy Niemodlin w 2011r. obejmujące:
1. Wznowienie punktów granicznych,
2. Podział nieruchomości – na dwie i więcej nieruchomości.
Wymienione wyżej rodzaje robót winny być wykonane w następujących terminach liczonych od otrzymania pojedynczego zlecenia na określony rodzaj prac:
Ad. 1 –30 dni,
Ad. 2 – 60 dni.
Oferta winna zawierać:
1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2. przedmiot oferty /określenie przedmiotu robót/,
3. zryczałtowaną cenę realizacji usługi obejmującą podatek VAT dla poszczególnych rodzajów robót:
• poz. 1 – cena za 1 punkt i każdy następny,
• poz. 2 – cena podziału za pierwsze 2 działki i za każdą następną,
4. określenie warunków i terminów płatności.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Usługi w ramach wyżej opisanych prac nie podlegają ustawie Prawo zamówień publicznych, gdyż ich wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO co odpowiada kwocie 53.746,00 zł
Do oferty należy dołączyć kserokopie uprawnień geodezyjnych.
Druk oferty można otrzymać w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 35 tut. Urzędu (tel. (774606295 do 7 wew. 209).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie (pok. nr 26) w terminie do dnia 4 marca 2011r. do godz. 12°°.
Na kopercie należy umieścić:
• nazwę oferenta,
• napis – Oferta na wykonanie usług geodezyjnych w 2011.
 DOCusługi geod.oferta -11.doc

Wersja XML