Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

Data publikacji: 2010-07-09

zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n w celu zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Rzędziwojowicach.

Niemodlin, dnia 16 czerwca 2010 r.
IFE 7331-78/10

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80. poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n w celu zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji na terenie działek nr 51, 53, 57, 207/1 z k.m.1 w Rzędziwojowicach.
Z zamierzeniami wnioskodawcy można zapoznać się w tut. Urzędzie w Wydziale Inwestycji i Funduszy Europejskich (pokój nr 39 II p.) w godz. 8.00 - 14.00 w terminie 14 dni od daty podania powyższej informacji   do wiadomości.

W podanym wyżej terminie w sekretariacie Urzędu Miejskiego można składać uwagi wnioski.

Z up. BURMISTRZA
/-/
Bartłomiej Kostrzewa
Z-ca BURMISTRZA

Zawiadomienie zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń we wsi Rzędziwojowice oraz na stronie internetowej.

 

Wersja XML