Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne


Zawiadomienie o konsultacjach

projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014


Burmistrz Niemodlina przedstawia do konsultacji projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszystkie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które działają na terenie gminy Niemodlin.

Konsultacje odbywają się poprzez:
udostępnienie projektu w/w uchwały:
- w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w zakładce „Organizacje pozarządowe”,

oraz przyjmowanie opinii od uprawnionych podmiotów.
Czas trwania konsultacji: od 13.11.2013 r. do 19.11.2013 r.(włącznie).
Opinie do projektu można składać w formie pisemnej, drogą pocztową bądź osobiście do dnia
19 listopada 2013r. włącznie w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego (pok. nr 5 - parter) lub na adres Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin – liczy się data wpływu do Urzędu.


BURMISTRZ
/ - / Mirosław Stankiewicz

 

Wersja XML