Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o konsultacjach

 

Zawiadomienie o konsultacjach

projektu uchwały Rady Miejskiej w Niemodlinie w sprawie przyjęcia programu wspierania seniorów w gminie Niemodlin


Burmistrz Niemodlina rozpoczyna konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Niemodlinie w sprawie przyjęcia programu wspierania seniorów w gminie Niemodlin.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszystkie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które działają na terenie gminy Niemodlin a których działalność statutowa obejmuje działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Konsultacje odbywają się poprzez udostępnienie projektu w/w uchwały do wglądu w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, w zakładce „Organizacje pozarządowe”.
Czas trwania konsultacji: od 14 września do 20 września (włącznie) 2013 roku.
Opinie do projektu można składać do Urzędu Miejskiego w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 w formie pisemnej do dnia 20 września 2013 r. włącznie (liczy się data wpływu opinii do Urzędu).

Niemodlin, 13 września 2013 r.


Burmistrz Niemodlina

(-) Mirosław Stankiewicz

 

Wersja XML