Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przypomnienie dla przedsiębiorców

Przypomina się, że stosownie do postanowień art.111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz. 1356) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są obowiązani do wniesienia do dnia 30 września 2013r. trzeciej raty opłaty za korzystanie w 2013r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpłatę można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub na konto Urzędu Miejskiego – Bank Spółdzielczy w Namysłowie o/Niemodlin 44 - 88901079 – 0009 – 4009 - 2006 – 0001 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2013r.

W przypadku niedokonania opłaty w podanym terminie zezwolenie wygaśnie, a z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych można będzie wystąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o jego wygaśnięciu.

Przypomina się również, że obowiązkiem przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych jest m.in. w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży w napoje alkoholowe odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty.

Wersja XML