Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przypomnienia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

P R Z Y P O M N I E N I E dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku uiszczenia pierwszej raty opłaty za korzystanie w 2013 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych!

Przypomina się, że stosownie do postanowień art.111 ust.4 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim i wniesienia pierwszej raty opłaty za korzystanie w 2013r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31 stycznia 2013r.
W związku z powyższym należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu stosowne oświadczenie (druk dostępny w pok. Nr 45 lub poniżej).

Wpłatę można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub na konto Urzędu Miejskiego – Bank Spółdzielczy w Namysłowie o/Niemodlin  44 - 88901079 – 0009 – 4009 - 2006 – 0001 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2013r.

W przypadku niedokonania opłaty w podanym terminie zezwolenie wygaśnie, a z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych można będzie wystąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o jego wygaśnięciu.

Do pobrania:
PDFOświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.pdf 

Wersja XML