Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lokalny Program Rewitalizacji Niemodlina uchwalony przez Radę Miejską

Będzie rewitalizacja miasta

Podczas XXX sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie uchwalono Lokalny Programu Rewitalizacji Niemodlina na lata 2016 – 2023. Opracowany i konsultowany z mieszkańcami dokument strategiczny jest potrzebny m.in. do ubiegania się przez gminę o fundusze z nowej perspektywy finansowej UE. Misją działań rewitalizacyjnych jest realizacja kompleksowych zmian przestrzennych, technicznych, społecznych i gospodarczych, które mają na celu przywrócenie dawnych funkcji, bądź zaproponowanie nowych oraz zapewnienie trwałych warunków do dalszego rozwoju miasta z wykorzystaniem jego zasobów w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wypracowane projekty rewitalizacyjne można podzielić na projekty infrastrukturalne i społeczne (tzw. miękkie).

Projekty infrastrukturalne to m.in.: zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału hodowli ryb, rewitalizacja terenów około zamkowych: dziedziniec przedzamcza i terenów zabytkowego parku, rewitalizacja obiektu Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie – rozszerzenie usług w zakresie opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi, ochrona dóbr kultury poprzez modernizację zabytkowej tkanki miejskiej, poprawa i uatrakcyjnienie przestrzeni publicznych – szlaków spacerowych, zagospodarowanie terenu parku miejskiego

Projekty społeczne / miękkie to m.in.: program aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży.

Całkowity szacunkowy koszt zaplanowanych w ramach Programu działań rewitalizacyjnych wynosi 9 092 000 zł.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Projektują parking przy SP 1

Podczas sesji Rada Miejska w Niemodlinie, wyraziła zgodę na zawarcie przez Gminę Niemodlin z Powiatem Opolskim porozumienia w celu wspólnej realizacji zadania pod nazwą: „Budowa parkingu z chodnikiem przy ulicy Reymonta w Niemodlinie - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego”. Parking i chodnik służyć będą dla rodziców przywożących dzieci do szkoły, a chodnik połączy bezpośrednio ul. Tysiąclecia z halą widowiskowo sportową. Obecnie brak chodnika i parkingu utrudnia wysiadanie dzieciom z samochodów, co stwarza niebezpieczne sytuacje. Chodnik ułatwi dojście do szkoły i hali bez konieczności przechodzenia na drugą stronę ul. Reymonta.

Brak opisu obrazka
 

Zmiany w niemodlińskim OPS

Na początku sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie, były także podziękowania dla odchodzącej na emeryturę Mirosławy Dziatkowiak, która piastowała stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie. Burmistrz Niemodlina, Dorota Koncewicz przekazała podziękowania, życzenia i kwiaty. Była też prezentacja radnym nowej kierownik OPS, którą została Edyta Kapuścińska. Obowiązki zastępcy kierownika OPS pełnić będzie Agata Donajska.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Artur Pieczarka, UM Niemodlin

Wersja XML