Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o konsultacjach

Zawiadomienie o konsultacjach

projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.


Burmistrz Niemodlina zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Niemodlin do wyrażenia opinii co do treści projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Konsultacje rozpoczynają się od 8 października 2011 roku i potrwają do 17 października 2011r.
Projekt konsultowanej uchwały udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w zakładce „Organizacje pozarządowe”.
Opinie do projektu można składać w formie pisemnej, drogą pocztową bądź osobiście do dnia 17 października 2011r. w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.

Wersja XML