Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn: 
"Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Niemodlin oraz dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Niemodlina".

Ogłoszenie:

PDFOgłoszenie.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (tzw. SIWZ):

PDFSIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ:

PDFZałącznik nr 1.pdf

DOCXZałącznik nr 2..docx

DOCXZałącznik nr 3..docx

DOCXZałącznik nr 4..docx

DOCXZałącznik nr 5..docx

DOCXZałącznik nr 6..docx

DOCXZałącznik nr 7..docx

DOCXZałącznik nr 8..docx

PDFZałącznik nr 9 - wzór umowy.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

PDFzawiadomienie o wyborze - str.pdf

 

Wersja XML