Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn: 
"Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Niemodlin oraz dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Niemodlina".

Ogłoszenie:

PDFOgłoszenie.pdf (229,52KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (tzw. SIWZ):

PDFSIWZ.pdf (249,27KB)

Załączniki do SIWZ:

PDFZałącznik nr 1.pdf (119,42KB)

DOCXZałącznik nr 2..docx (15,10KB)

DOCXZałącznik nr 3..docx (15,84KB)

DOCXZałącznik nr 4..docx (16,21KB)

DOCXZałącznik nr 5..docx (19,51KB)

DOCXZałącznik nr 6..docx (17,46KB)

DOCXZałącznik nr 7..docx (17,10KB)

DOCXZałącznik nr 8..docx (17,72KB)

PDFZałącznik nr 9 - wzór umowy.pdf (159,88KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

PDFzawiadomienie o wyborze - str.pdf (118,88KB)

 

Wersja XML