Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkursy na realizację zadań publicznych

DOCOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania na rzecz osób niepełnosprawnych.doc

 INFORMACJA

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadania

pn. „Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu oraz integracja osób niepełnosprawnych”

Na konkurs wpłynęły dwie oferty złożona przez:
1. Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski 45-053 Opole u. Kościuszki 25/1,
2. Niemodlińskie Stowarzyszenie Dobroczynne „Nadzieja” 49-100 Niemodlin ul. Wojska Polskiego 3.

Burmistrz Niemodlina przyznał dotację na wsparcie realizacji powyższego zadania:
1. Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Opolski w wysokości 2.000,00 złotych,
2. Niemodlińskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu „Nadzieja” w wysokości 12.000,00 złotych.

Uzasadnienie wyboru ofert:
W/w oferty spełniały kryteria zawarte w ogłoszeniu o konkursie ofert.


Informacja podlega opublikowaniu poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.


Niemodlin, dn. 8 marca 2011r.
 

Wersja XML